header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

POŻARY LASÓW

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione

jest:

          a)rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

          b)wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

          c)palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi

2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pozarowego lasu, jakie obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

5.Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

          a) 0 - brak zagrożenia,

          b) I - zagrożenie małe,

          c) II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

          d) III- zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pozarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest zwiazane z nagminnym naruszeniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grili w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pozary lasów powstaja w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżającyhc przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pozarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Postawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pozarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w teranie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

U