header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

POŻARY

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życia ludzi należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną pod bezpłatnym numerem telefonu 998.

Zasady zgłaszania pod numer alarmowy 998:

Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o       zdarzeniu (dyspozytor może oddzwonić aby dopytać o szczegóły zdarzenia):

adres u nazwę obiektu,

co się pali, na którym piętrze,

czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,

- po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia     zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

- potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,

- dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Jak zachowywać się w razie pożaru?

1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

          a) zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia,

          b) wezwać straż pożarną.

2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:

          a) po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:

               - swoję imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

               - adres i nazwę obiektu,

               - co się pali, na którym piętrze,

               - czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

          b) po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przyjmujący może zażądać:

               - potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,

               - dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.

Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.

Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kireowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy/właściciel obiektu/lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Jak ewakuowac ludzi i mienie? 

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarnuczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja". Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą.

W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

- dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,

- przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

- zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników tj. osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przez zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać, aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia, z których należy wynieść mienie.

Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:

- pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,

- pomieszczenia sąsiednie (w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych       (dymu),

- pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.