header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

DROGI PRZECIWPOŻAROWE

Dz.U.2009.124.1030- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Na podstawie art 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Ne 147, poz. 1229, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 6. Drogi pożarowe

§ 12. Wymogi dotyczące drogi pożarowej

1. Droge pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek, ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do:

a) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II;

b) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub wysokościowy, zawierającego strefę  pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL             III, ZL IV lub ZL V;

c) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz do strefy pożarowej poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac składowy         lub wiatę, jeżeli gęstośc obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:

      I. powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000m2,

      II. występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem;

d) budynku zawierającego strefę pożarową proddukcyjną lub magazynową o gęstości obciązenia ogniowego poniżej 500MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 20.000 m2;

 e) budynku niskiego;

     I. zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną,         niż pierwsza lub

     II zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych;

 f) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego          przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób;

 g) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych

2. Droga pożarowa powinna przebiegać wwzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60m 0 z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi i o 5-25m dla pozostałych obiektów. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

3. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegółności architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być prowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do:

 a) 30% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60m,

 b) 50% obowu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości przekraczającej 60m,

 c) 100% długości elewacji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowej- przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ust. 2.

4. Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5m i długości nie       większej niż 50m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kązdej strefy pożarowej w tych obiektach.

5. Każdy dźwig dla ekip ratowniczych w budynku powinien mieć połaczenie z drogą pożarową dojściem, o którym mowa w ust. 4, przy czym wymieniona długość dojścia powinna obejmować również drogę ewakuacyjną w budynku.

6. Wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, nie stosuję się, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

a) w budynku o więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych, na każdej kondygnacji powyżej trzeciej nadziemnej, do wysokości 25m, każda klatka schodowa służąca ewakuacji     ma okno dla ekip ratowniczych, umożliwiające dostęp z zewnątrz przez otwór o dolnej krawędzi położonej nie wyżej niż 90cm nad poziomem posadzki oraz o wysokości i       szerokości odpowiednio co najmniej 110cm i 60cm, lub ma zapewnione dotarcie do takiego okna poziomą drogą ewakuacjyną o długości nieprzekraczającej 50m;

 b) droga pożarowa jest doprowadzona do budynku tak, że jej najbliższa krawędź jest oddalona o 5-10m od rzutu pionowego na poziom terenu każdego z okien, o których         mowa w pkt 1, a między tą drogą i wymienionymi oknami nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokości przekraczającej 3m,                     uniemożliwiające dotarcie do tych okien za pomocą podnośników i drabin mechanicznych;

 c) okno, o którym mowa w pkt 1, jest oznakowane od wewnątrz znakiem bezpieczeństwa "nie zastawiać", a z zewnątrz - znakiem bezpieczeństwa odpowiednim do sposobu,      w jaki można dostać się do wnętrza budynku, zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa.

7. Wymagania, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczą budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12m, jeżeli jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

8.Dojącia do budynków, o których mowa w ust. 4 i 7, mogą być prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegają one w obrębie strefy pożarowej, do której ma być zapewniony dostęp z drogi pożarowej.

9. Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

11. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11m.

12. Drogi pożarowe praz place manewrowe w miejscach innych niż wymienione w ust. 2 i 3 mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5m od chronionego budynku, pod warunkiem, że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości do 5m od niego posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego tego budynku.

§13. Szerokość drogi pożarowej

1. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5% :

a) w miejscach, o których mowa w §12 ust. 2 i 3, oraz na odcinkach o długości 10m od tych miejsc, zapewniających dojazd i wyjazd;

b) na odcinku o długości 15m od miejsc doprowadzenia jej budynku, o których mowa w §12 ust. 6 pkt 2.

2. W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuawany obiekt budowlany, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN (kiloniutonów), a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3,5m.

3. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50kN, a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3m.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie roziązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzasadnionych z właścicielem miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

§14. Przejazdy na dziedzińce i inne tereny zabudowane

1. Przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny odpowiadać następującym warunkom:

   a) wysokość przejazdu nie mniejsza niż 4,2m, a w budownictwie jednorodzinnym- 3,2m;

   b) szerokość przejazdu nie mniejsza niż 3,6m, w tym szerokość jezdni co najmniej 3m;

   c) odległość miedzy przejazdami na jeden dziedziniec nie większa niż 150m.

2. W przejazdach, których jezdnie są oddzielone od chdników słupami lub ścianami, szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3,6m.

3. W przypadku, gdy przejazd jest wykorzystywany jako stałe przejście dla pieszych, należy zapewnić dodatkowo chodnik o szerokości co najmniej 1m.

§15. Wysokość wiaduktów i innych podobnych urządzeń

Wiadukty, estakady, przejścia i inne podobne urządzenia lub stałe elementy, usytuowane ponad drogami pożarowymi, powinny mieć prześwit o wysokości i szerokości nie mniejszej niż 4,5 m.

§16. Ilość wjazdów, bramy wjazdowe

1. Na wydzielony teren o powierzchni przekraczającej 5ha, na którym znajdują się obiekty wymienione w §12 ust. 1, oraz na place targowe i wystawowe o takiej powierzchni należy zapewnić co najmniej dwa wjazdy, odległe od siebie o co najmniej 75m.

2. Bramy wjazdowe muszą spełniać warunki, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.